Üstün Yetenekliler

Özel Yetenekli Bireyler Hakkında 2

Özel Yetenekli Bireyler Hakkında 2

   
 

   Özel yetenekli birey kimdir?

 

Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren bireyi ifade eder.

 

      Özel yetenekli bireylerin genel toplum nüfusuna oranı nedir?

Özel yetenekli bireylerin tanılaması ile ilgili ölçütler, ülkelere göre farklılık göstermektedir. Dünyada bazı ülkelerin özel yetenekli öğrencileri tanılamada kullandıkları yüzdelik dilimler ABD’de % 2–10, Körfez Ülkeleri’nde % 10, Güney Kore’de % 4, Yeni Zelanda’da ise okuldan okula değişen oranlardadır.

TÜİK’e göre (2012), ülkemizde yıllık doğum sayısının ortalama 1.250.000 olduğu göz önüne alındığında, 3–18 yaş arasında yaklaşık 18.750.000 çocuk olduğu varsayılmaktadır. Özel yeteneklilik konusunda kabul edilen yüzdelik dilimine göre (% 2–3) ülkemizde 375.000 ila 562.500 arasında çocuğun özel yetenekli olduğu tahmin edilmektedir

 

 

    Özel yetenekli bireylerin eğitiminin stratejik açıdan önemi nedir?

 

İnsan kaynağının eğitim seviyesinin yüksek ve nitelikli olması ülkenin sahip olduğu diğer kaynakların da daha verimli kullanılmasına ve ülkenin teknolojik, ekonomik, siyasi ve askeri anlamda güçlü olmasına yardım eder.

Özel yetenekli bireylerin eğitiminin bilimsel ve teknolojik önemi nedir?

 

Gelişme için ülkelerin kendi üniversitelerinde, fabrikalarında, laboratuarlarında, araştırma ve geliştirme birimlerinde çalışacak, bilim ve teknoloji üretip geliştirebilecek donanımlı ve yaratıcı bireylerin eğitiminin desteklenmesi sağlanır.

Özel yetenekli bireylerin eğitiminin politik önemi nedir?

 

Ülkelerin bilim ve teknoloji alanında gelişmişlik düzeylerini artırma istek ve çabaları özellikle uzay araştırmaları ve uzaya çıkma yarışı ile belirgin bir hale gelmiştir. Özel yetenekli bireylerle ilgili yapılan tüm çalışmalar aynı zamanda ülkelerin politik stratejilerini de belirlemesi açısından önem kazanmıştır.

Özel yetenekli bireylerin eğitiminin sosyolojik önemi nedir?

 

Toplumların yaklaşık % 2-3‘ünü oluşturan özel yetenekli bireylerin eğitilmesi, üretken hale getirilmesi ve potansiyellerini toplumsal gelişme için kullanmaları toplumun refahı, geleceği ve dünya ülkeleri içindeki yerlerini belirleme açısından önemlidir. Özel yetenekli bireyler, liderlik özellikleri, motivasyonları, kararlılıkları, hızlı düşünme ve yaratıcı problem çözme yetenekleri ile toplumlara yön veren, gelişme ve değişmeyi hızlandıran unsurlardır.

 

Özel yetenekli bireylerin eğitiminin psikolojik önemi nedir?

 

Özel yetenekli bireyler, keşfetmeye, üretmeye ve duyularını kullanmaya yaşıtlarına göre daha erken yaşlarda başladıkları için daha çok psikolojik desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, özel yetenekli  bireylerin  yetenek  ve  özelliklerine  uygun  eğitimi  almaları,  yetenek,  yaratıcılık,

Daha Fazla Üstün Yetenekliler

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com