Gelişim Bozuklukları

Özel Öğrenme Güçlüğü 1

Özel Öğrenme Güçlüğü 1

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Akademik Alanda Yaşadıkları Güçlükler  Nelerdir?

Okumadaki hata türleri;

 • Harf-ses uyumu gelişmemiştir. Bazı harflerin seslerini öğrenemez, harfin sesi ile şeklini

birleştirmekte zorlanırlar.

 • Harf atlama, harf ekleme, harf karıştırma; okurken sık sık harfleri karıtırırlar (dağ yerine

bağ, sal yerine şal vb.).

 • Hece atlama, hece ekleme, heceleri tersten okuma (top yerine pot vb.) görülür.

 • Okurken kelime atlar, kelimelerin sonunu okumaz.

 • Kelimeleri hecelerken ya da harflerine ayırırken zorlanır.

 • Söylenen harfleri veya kelimeleri yanlış anlayabilirler. (s yerine , can yerine çan gibi).

Benzer kelimeleri birbirine karıştırırlar. (incir yerine zincir, en yerine ne vb)

 • Okurken satır atlar.

 • Sözcüğü tahmin ederek okur ya da kısaltır.

 • Okuma, hız ve nitelik açısından yaşıtlarıyla aynı seviyede değildir.

 • Sesli okuma sırasında vurgulamayı inişli, çıkışlı bir ses tonuyla yaparlar ve noktalama

işaretlerini göremezler.

 • Sınıf düzeyinde bir parçayı okuduğunda anlamakta zorlanır, başkasının okuduğunu daha iyi

anlarlar.

Yazmadaki hata türleri;

 • Yaşıtlarına oranla el yazısı okunaksız ve çirkindir. Sınıf düzeyine göre yazı yazması yavaĢtır,

yazı yazarken çok zaman harcarlar.

 • Tahtadaki yazıyı defterine aktarırken ya da okunanı defterine yazarken zorlanır.

 • Sayfayı yanlış ve düzensiz kullanırlar, iki çizgi arasına yazamazlar.

 • Yazı yazarken harf atlama, harf ekleme ve harf karıştırma görülür. Örn;(b-d, m-n, ı-i, d-t, ğ-g,

g-y gibi.)

 • Yazarken hece atlama, hece ekleme, heceyi karıştırarak yazma görülür.

 • Kelimeleri çok yer kaplayacak şekilde aralıklı yazarlar ya da kelimeler arasında hiç boşluk

bırakmadan birleşik yazarlar.

 • Kelimeyi iki-üç parçaya bölerek yazar. Örn; “kalem, yapa bil mektedir” gibi.

*Aynadan görüntü olarak nitelenen yazı biçimi görülür. Örn; “ve” yerine “ev” yazmak gibi.

 • Sınıf düzeyine göre yazılı imla ve noktalama hataları yapar, büyük-küçük harfi doğru

kullanmama ve hece bölme hataları yapar.

 • Aşırı düzensiz olabilirler (defter ve kitapları kırışıktır, defter kenarları kıvrılmıştır).

Matematikteki hata türleri,

 • Sayı kavramını anlamakta zorlanır. Sayılar arasındaki büyüklük küçüklük iliĢkisini

kavrayamaz.

 • Çok basamaklı sayıları okumakta ve yazmakta zorlanır.

 • Ritmik saymada zorlanır.

 • Sınıf düzeyine göre çarpım tablosunu ezberlemekte zorlanır.

 • Kesirli ifadeleri anlamakta zorlanır.

 • Bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte zorlanır, karıştırır. ( + ) yerine (X) kullanmak gibi.

 • Dört işlemi yaparken yavaştır, parmak sayar, işlem hataları yapar.

 • Problemi çözüme götürecek işleme karar vermekte zorlanır. Birden fazla işlem gerektiren

Problemleri çözemezler.

 • Saat kavramını algılama ve saatin rakamlarını dairenin içine yerleştirmekte zorlanır.

Çalışma alışkanlığı;

 • Ev ödevlerini almaz ya da eksik alır.

 • Ev ödevlerini yaparken yavaş ve verimsizdir.

 • Ders çalışırken sık sık ara verir, çabuk sıkılır, ders çalınmayı sevmez.

 • Ev ödevlerini yaparken birilerinin yardımına ihtiyaç duyar, kendi başına çalışma alışkanlığı

gelişmemiştir.

 • Öğrenme stratejileri eksiktir. Öğrenilecek konuyu organize etmekte zorlanır.

Organize olma becerisi;

 • Odası, çantası, eşyaları ve giysileri dağınıktır.

 • Defter ve kitaplarını kötü kullanır, kırıştırır, yırtar.

 • Yazı yazarken sayfayı düzenli kullanamaz, gereksiz satır atlar, boşluk bırakır, sayfanın belirli

kısmını kullanamaz.

 • Defter, kalem gibi çeşitli eşyalarını sürekli kaybeder.

 • Zamanını ayarlamakta güçlük çeker, bir işi yaparken ne kadar zaman harcadığını tahmin

edemez.

 • Üzerine aldığı bir iĢi düzenlemekte zorluk çeker, nereden ve nasıl başlayacağını bilemez ve işi

bitirmekte güçlük çeker.

Sıraya koyma becerisi;

 • Dinlediği, okuduğu bir öyküyü anlatması istendiğinde öykünün başını sonunu karıştırır.

 • Haftanın günlerini, ayları, mevsimleri doğru saysa bile aradan sorulduğunda yanıtlamakta

zorluk çeker ya da yanlış yanıtlar. Örn; “Cumadan önce hangi gün gelir?, Marttan sonra hangi ay gelir?,

Haftanın dördüncü günü hangisidir?” gibi.

 • Sayı ve harfleri sırayla saymada güçlük çeker, alfabedeki harflerin sırasını karıştırır,

kendisinden sırayla söylenmesi istenen sayıların yerlerini karıştırır. Örn; “3856” dendiğinde o “8356”

diyebilir.

 • Bir gününü anlatması istendiğinde öncelik-sonralık ilişkisini doğru şekilde kurmakta sorun

yaşayabilirler.

 • Belirli bir sıra içinde yapılması gereken işlerin sırasını karıştırabilir.

 

Daha Fazla Gelişim Bozuklukları

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com